مدیریت تحول


مشاوره و خدمات مدیریت

مشاوره و خدمات مدیریت و مهندسی تحول:

به صورت معمول کارفرمایان در ایران یا از داشتن مشاوران خبره محروم بوده اند و یا همواره از ناهماهنگی مشاوران متعدد خود و راهکارهای ارائه شده آنها گله مند بوده اند. مدل ارائه خدمات آپرا ویستا به صورت کامل این نقطه ضعف را پوشش داده است و به عنوان نقطه قوت خود توانسته قدم های موثری را طی این سال ها بردارد
بدین صورت که در زمینه های تولید، بازاریابی و فروش، مالی و منابع انسانی یک بسته تحول به شرکت های طرف قرارداد ارائه میگردد و در کلیه بخش ها به صورت یکپارچه و هماهنگ فازهای مختلف تحول پیاده سازی می گردد. ضمن اینکه در هر بخش به صورت جداگانه برای تحول برنامه ریزی، اجرا و کنترل به صورت استراتژیک و عملیاتی نهادینه می شود. مهمترین مزیت رقابتی این بسته تحول به نسبت خدمات مشاوره ای متداول سایر رقبا، در یکپارچگی آن بوده است.
نکته مهم در پروژه های خدمات مدیریت و تحول، تعهد و پایبندی مدیر ارشد سازمان نسبت به این تغییرات می باشد. در واقع موفقیت این پروژه ها بستگی کاملاً مستقیم به تحول فکری و دیدگاه مدیر ارشد سازمان دارد و نه تغییرات ظاهری در فرآیندها و عملیات سازمان. لذا برخی پروژه ها با موفقیت بسیار بالا و با ثبات و برخی با موفقیت های محدود و بعضاً مقطعی روبرو بوده است. از این رو انتخاب پروژه ها با دقت و حساسیت صورت می گیرد.

به صورت معمول یک پروژه تحول در 5 فاز قابل طرح و اجرا می باشد :

•  فاز اول : شناخت (مطالعه وضعيت موجود- نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدها)
•  
فاز دوم: تدوين برنامه استراتژیک کلان سازمان و زیر بخش ها (مأموریت، چشم انداز، اهداف)
• 
فاز سوم: عملیاتی کردن استراتژی (برنامه ريزي، اجرا و کنترل عملیاتی، طراحی سيستم ها، ابزار سازی مديريتی ، طراحی و يا اصلاح روش ها)

•    فاز چهارم: آموزش و راه اندازی سيستم ها و ايجاد هماهنگی بين آنها 

•    فاز پنجم: کنترل، تثبیت تغییرات، رفع موانع احتمالی

11 بهمن
1395

54

54 .